FreeFtpd配置-虚拟目录

        FreeFtpd中的用户不支持读写权限设置。其拥有的所有目录都具有相同权限。使用虚拟目录的好处是,

            1)隐藏真实的文件路径;

            2)将同一目录以不同的名称映射给多个用户。

        虚拟目录的设置方式如下:

虚拟路径置

        1)Folder name:指定在客户端显示的文件夹名称

        2)Virtual path:指定虚拟文件夹的路径,Folder name显示在该路径下

        3)单击【Add...】选择文件夹的实际路径,确认后即可。

        4)单击【Apply & Save】保存设置即可。